Algemene leveringsvoorwaarden b2b Communications BV

Algemene voorwaarden betreffende de totstandkoming en uitvoering van opdrachten door:

b2b Communications BV. KvK Centraal Gelderland nr: 059203455.

Artikel 1

1.1 b2b Communications BV gevestigd te Velp, zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als b2b.

1.2 De contractpartij van b2b Communications BV zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als: “de opdrachtgever”.

1.3 In verband met deze Algemene Voorwaarden treedt b2b uitsluitend op als opdrachtnemer.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2

2.1 Op alle offertes van b2b zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden althans een gedeelte daarvan, kan slechts schriftelijk tussen de opdrachtgever en b2b worden afgeweken.

2.3 Bij strijdigheid tussen eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden en Algemene Voorwaarden van b2b zullen de Algemene Voorwaarden van b2b voorgaan tenzij de redelijkheid en billijkbaarheid zich daar uitdrukkelijk tegen verzetten.

Offertes

Artikel 3

3.1 Indien door b2b een opdrachtomschrijving wordt geformuleerd, geschiedt zulks schriftelijk. Een aan de opdrachtgever verzonden opdrachtomschrijving is (tevens) een offerte.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.3 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal dertig dagen, te rekenen vanaf de datum die voorkomt op de uitgebrachte offerte.

Overeenkomsten

Artikel 4

4.1 Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door b2b komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan b2b volgens de door b2b toegezonden en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestigingen. Indien opdrachtgever nalaat de opdrachtbevestiging binnen vijftien dagen na ontvangst getekend te retourneren wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de in de opdrachtbevestiging neergelegde condities. Indien opdrachtgever binnen laatst genoemde termijn van vijftien dagen op andere wijze schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging wordt de opdrachtgever vanaf dat moment geacht akkoord te zijn gegaan met de in de opdrachtbevestiging neergelegde condities.

4.2 In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen , bij acceptatie daarvan door b2b, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestigingen, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd. Het hier voor onder 4.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

4.3 Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en b2b zijn overeengekomen. Het hiervoor onder 4.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

4.4 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten, dient (dienen) deze verhoging(en) of verlaging(en) schriftelijk tussen de opdrachtgever en b2b te worden overeengekomen.

4.5 Bij gebreke van overeenstemming over een verhoging of verlaging van de overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten naar aanleiding van een wijziging als hiervoor onder 4.3 bedoeld blijft de oorspronkelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en b2b in zijn geheel van kracht.

Betaling

Artikel 5

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen en door b2b schriftelijk bevestigd, vindt een betaling door de opdrachtgever plaats binnen veertien dagen na factuurdatum. De factuurdatum geldt als verzenddatum.

5.2 Verzonden facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bij b2b heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende factuur. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting niet op, doch kan bij grondbevinding slechts leiding tot restitutie van het teveel betaalde onder vergoeding van een rente over het teveel betaalde bedrag gelijk aan het promessen disconto van De Nederlandse Bank.

5.3 Bij niet tijdige betaling van een zonder protest behouden factuur is de opdrachtgever gehouden een vertragingsrente van 8,5% per maand over het openstaande bedrag aan b2b te voldoen. Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

5.4 Ingebrekestelling van de opdrachtgever zal zijn vereist door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Een uitzondering daarop vormt het bepaalde in artikel 7.1.

5.5 Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

5.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 hierboven is b2b bij wanprestatie van de opdrachtgever gerechtigd zowel alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten naast de hoofdsom van de opdrachtgever te verhalen.

Tarieven; kosten

Artikel 6

6.1 Bij de uitvoering van de opdracht ten aanzien van de honorering van de te hanteren tarieven worden deze door b2b in de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven exclusief reis- en verblijfskosten in Nederland. Alle overige kosten kunnen door b2b, afzonderlijk gespecificeerd, worden gedeclareerd.

6.2 Indien de werkzaamheden van b2b leiden tot het uitbrengen van schriftelijke rapportage zal één rapportage ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever meerdere exemplaren wenst te ontvangen, zullen de hiermede gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Ontbinding

Artikel 7

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4, hierboven wordt de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden en zonder dat voorafgaand ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

7.2 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomsten met b2b te ontbinden mits alle tot op dat moment door b2b gemaakte kosten door opdrachtgever worden vergoed. Ontbinding door opdrachtgever zal dienen te geschieden bij aangetekend schrijven gericht aan b2b.

7.3 Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van b2b op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden. Daarnaast behoudt b2b recht op volledige eventueel gederfde winst die b2b door deze ontbinding mist.

Aansprakelijkheid

Artikel 8

8.1 De aansprakelijkheid van b2b ten opzichte van de opdrachtgever strekt niet verder dan tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.

8.2 Ongeacht het in 8.1 gestelde kan b2b niet aansprakelijkheid worden gesteld, wanneer:

a. Het resultaat, dat het gevolg is van het door de inspanningen van b2b tot stand gekomen werk afwijkt van het resultaat dat de opdrachtgever en b2b voor ogen hadden;

b. Het door b2b geleverde werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt casu quo toegepast;

c. De gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

d. De bij de totstandkoming van de overeenkomst geïndiceerde tijdsbepaling en/of geplande opleverdatum met meer dan twintig procent (20%) wordt overschreden; indien deze overschrijding b2b niet als grove schuld is toe te rekenen, wordt in de opdracht geacht begrepen te zijn dat de uitvoering binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkbaarheid alsnog zo snel mogelijk dient te geschieden zonder dat zulks aan de uit de opdracht van de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen afdoet.

Eigendomvoorbehoud; geheimhoudingsplicht

Artikel 9

9.1 Alle op een door b2b uitgevoerde opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn zodra en voor zover de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, het gezamenlijke eigendom van b2b en de opdrachtgever, met dien verstande, dat overdracht en/of verveelvoudiging op welk wijze dan ook en/of openbaarmaking van het door b2b geleverde werk of delen daarvan het zij door b2b hetzij door de opdrachtgever slechts mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming van andere auteursrechthebbenden.

9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door b2b uitgevoerde werk anders te gebruiken dan strikt ten behoeve van zichzelf, behoudens anders luidende schriftelijke instemming van b2b.

9.3 De opdrachtgever zal zonder schriftelijk toestemming van b2b aan derden geen mededeling doen omtrent de door b2b verrichte werkzaamheden, de door b2b gehanteerde werkwijze en de door b2b uitgebrachte rapportage.

9.4 b2b is gehouden zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de haar in het kader van de opdracht verstrekte gegevens met betrekking tot (het bedrijf van) de opdrachtgever.

Geschillen

Artikel 10

10.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en b2b zullen, ongeacht de aard daarvan, door de meest gerede partij bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.

10.2 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en b2b, alsmede op de précontractuale fase, is Nederlands recht van toepassing.

10.3 Deze overeenkomst wordt beheerst door de regels van de redelijkheid en billijkheid.

10.4 Als correspondentieadres van b2b fungeert het adres vermeld op het briefpapier van b2b. Als correspondentieadres van de opdrachtgever zal het postbusnummer respectievelijk diens adres vermeld op het briefpapier van de opdrachtgever fungeren.

In werking

Artikel 11

11.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op acht november tweeduizenddertien (8-11-2013).


b2b Communications BV

Vestigingsadres: Arnhemsestraatweg 19 6881 NB JL Velp

Postadres: Postbus 50, 6880 AB Velp

Tel. 026-3700027

E-mail: [email protected]

Internet: www. b2bcommunications.nl

Terug naar boven